Regulamin

I. Postanowienia ogólne

Apartament – lokal mieszkalny opisany na stronie www.momoapart.pl, zwany dalej Apartamentem;

Klient – osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych w rozumieniu zapisów Kodeksu Cywilnego;

Właściciel – firma NAEM Jędrzej Bazanowski, ul. Poleska 27/23, 51-354 Wrocław, NIP: 813-325-54-82 ,posiadająca tytuł prawny do Apartamentów i świadcząca usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania;

Rezerwacja – uprawnienie do korzystania z określonego Apartamentu na warunkach określonych w Regulaminie;

Formularz rezerwacyjny – dokument w formie elektronicznej zamieszczony na stronie www.momoapart.pl umożliwiający dokonanie rezerwacji wybranego Apartamentu, zwany dalej Formularzem;

Całkowity koszt najmu – kwota wynikająca ze stawki za wynajęcie wybranego Apartamentu w zależności od liczby osób i sezonu pomnożonej przez liczbę dni najmu.

II. Rezerwacja

 1. Klient w procesie rezerwacji wypełnienia Formularz i wysyła go do Właściciela; wysłanie Formularza oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu.
 2. W ciągu 48 godzin od potwierdzenia rezerwacji Klient jest zobowiązany do zapłaty i potwierdzenia dokonania wpłaty bądź całej kwoty rezerwacji bądź zaliczki w wysokości 30% wartości rezerwacji, telefonicznie lub drogą elektroniczną (email) na adres momo@momoapart.pl, w przypadku rezerwacji z wpłatą na konto bankowe. W przypadku braku płatności w ciągu 48 godzin, rezerwacja zostanie anulowana. Rezerwacje opłacone poprzez bramkę płatności tpay.pl oraz paypal.pl potwierdzane są automatycznie. Brak potwierdzenia płatności w ciągu godziny od wystawienia zamówienia skutkuje anulowaniem rezerwacji.
 3. Klient uiszcza płatność na konto podane w potwierdzeniu Rezerwacji lub za pośrednictwem portalu świadczącego usługi płatności elektronicznych paypal.pl, tpay.pl.
 4. Po zaksięgowaniu wpłaty Klient otrzymuje końcowe potwierdzenie Rezerwacji pod wskazany w Formularzu adres poczty elektronicznej.

III. Anulowanie Rezerwacji

 1. W przypadku anulowania Rezerwacji, Klient pisemnie informuje o tym Właściciela (za pośrednictwem poczty elektronicznej) lub telefonicznie.
 2. Właściciel uprawniony jest do pobierania od Klienta następujących opłat:

a) bezpłatnie odwołać rezerwację, można do 7 dni przed przyjazdem. Klient zostanie obciążony 30% całkowitej ceny rezerwacji w przypadku odwołania rezerwacji w ciągu 7 dni przed przyjazdem.
b) klient zostanie obciążony całkowitą ceną rezerwacji w przypadku odwołania rezerwacji w ciągu 2 dni przed przyjazdem.

IV. Zmiana terminu Rezerwacji

 1. Klient ma prawo do zmiany terminu pobytu, pod warunkiem, że zmiana taka zostanie dokonana co najmniej na 2 dni przed pierwotnym terminem Rezerwacji.
 2. Klient informuje elektronicznie lub telefonicznie Właściciela o zakresie zmian jakie chciałby wprowadzić. Właściciel zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania zmian w warunkach Rezerwacji, jeśli z przyczyn obiektywnych nie będzie to możliwe na przykład z powodu braku wolnych miejsc.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy z powodu braku możliwości wprowadzenia zmian w warunkach umowy najmu Klientowi nie przysługuje zwrot wpłaconej opłaty, z wyjątkiem sytuacji opisanej w punkcie III. 2 a).

V. Zakwaterowanie i wykwaterowanie

 1. Zameldowanie od godziny 15.00, wymeldowanie do godziny 11.00, chyba że zostało ustalone inaczej. W przypadku późniejszego zameldowania, po godzinie 22, obowiązuje dodatkowa jednorazowa opłata w wysokości 25 PLN.
 2. Liczba osób mających zamieszkać w Apartamencie jest ograniczona do podanej w rezerwacji. W przypadku większej liczby osób Właściciel może odmówić wydania kluczy bądź naliczyć dodatkową opłatę.
 3. W przypadku późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu klientowi nie przysługuje zwrot pieniędzy.

VI. Płatności

 1. Jeśli Klient podczas dokonania rezerwacji opłacił zaliczkę, w dniu zakwaterowania Klient jest zobowiązany zapłacić Właścicielowi pozostałą kwotę należności za wynajem.
 2. Przyjmowana jest gotówka w walutach: PLN, EUR, USD, GBP.
 3. W każdym przypadku płatność całości opłaty za pobyt musi nastąpić przed przekazaniem Apartamentu do dyspozycji Klienta.
 4. W cenę wynajmu wliczone są opłaty za media (gaz, prąd, woda, ogrzewanie) oraz sprzątanie końcowe.

VII. Odpowiedzialność

 1. Właściciel zapewnia Klientowi wynajem Apartamentu na warunkach opisanych na stronie www.momoapart.pl oraz w Regulaminie.
 2. W przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej, sytuacji, w których bezpieczeństwo osobiste Klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od Właściciela, nie będzie mogło być zagwarantowane, Właściciel ma prawo, odstąpić od umowy. Kwoty wpłacone przez Klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.
 3. W powyższej sytuacji Właściciel zapewni Klientowi pomoc w znalezieniu innego miejsca noclegowego.
 4. Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania obiektu w stanie zastanym. Do obowiązków klienta należy również pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem, ponieważ ten zakres czynności nie jest wliczony w sprzątanie końcowe.
 5. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Właściciela o ewentualnych uszkodzeniach i brakach zastanych w Apartamencie oraz do zgłoszenia szkód i braków wyrządzonych podczas pobytu. Równowartość tych szkód i braków i ich usunięcia pokrywa Klient najpóźniej do ostatniego dnia korzystania z Apartamentu.
 6. Klient ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę zaworów wody, gazu i urządzeń elektrycznych. Z uwagi na ochronę przeciwpożarową Klient nie może używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących wyposażania Apartamentu, poza: komputerami, maszynkami do golenia, suszarkami do włosów.
 7. Klient może korzystać z Apartamentu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem bez zgody Właściciela.

VIII. Dane osobowe

 1. Dokonując Rezerwacji Apartamentu, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Właściciela wyłącznie w celu realizacji Rezerwacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zamianami. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla miejsca siedziby Właściciela.